Hoạt động hè đợt 3: “Kỹ năng làm việc nhóm-Tuyên truyền tác hại của thuốc lá”